Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SPRAWDesign per 30-01-2018

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

SPRAWDesign de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;

Overeenkomst: de afspraken die tussen opdrachtgever en SPRAWDesign zijn gemaakt over het verrichten door SPRAWDesign van werkzaamheden voor Opdrachtgever.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen SPRAWDesign  en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtgever aan SPRAWDesign  opgedragen of op te dragen werkzaamheden, daaronder begrepen een door SPRAWDesign  aan Opdrachtgever gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden.

 

2.2 Eventuele opdracht- of andere voorwaarden van Opdrachtgever blijven buiten toepassing, tenzij daarover tussen partijen andere afspraken zijn gemaakt en schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 3. Het tot stand komen van overeenkomsten

3.1 De overeenkomst met SPRAWDesign  komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever getekende offerte of opdrachtbevestiging door SPRAWDesign  retour is ontvangen of op het moment dat door Opdrachtgever op een andere wijze, doch uitsluitend schriftelijk, haar aanvaarding kenbaar maakt.

 

Artikel 4. Algemene verplichtingen van SPRAWDesign

4.1 SPRAWDesign  zal haar diensten naar beste weten en kunnen verrichten en Opdrachtgever onafhankelijk in een vertrouwenspositie ter zijde staan.

 

4.2 SPRAWDesign  houdt Opdrachtgever periodiek op de hoogte van de uitvoering van de opdracht en de voortgang daarin. Verder informeert SPRAWDesign  Opdrachtgever over eventuele veranderingen omtrent de financiële aspecten van de opdracht en over eventuele overeenkomsten die SPRAWDesign  ter vervulling van de opdracht met derden heeft gesloten.

 

4.3 SPRAWDesign  houdt van de opdracht een dossier bij. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, zal SPRAWDesign  de bescheiden die zij van Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden heeft ontvangen aan deze retourneren.

 

Artikel 5. Verplichtingen van opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever zal SPRAWDesign  op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is en is gehouden om bescheiden, welke SPRAWDesign  overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht betrekking heeft, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan SPRAWDesign  ter beschikking te stellen.

 

5.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan SPRAWDesign  ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 

 

 

 

Artikel 6.  Algemene voorwaarden: Geheimhouding

6.1 SPRAWDesign  en Opdrachtgever zijn niet gerechtigd de informatie die aan hen door de wederpartij ter beschikking is gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

 

6.2 Tenzij daartoe door SPRAWDesign  voorafgaande schriftelijk toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud alle al dan niet schriftelijke uitingen van SPRAWDesign , die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van deze bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

 

6.3 SPRAWDesign  en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

 

Artikel 7.  Algemene voorwaarden: Intellectueel eigendom

7.1 SPRAWDesign  behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

 

7.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 7.1 beschreven producten, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 

Artikel 8. Algemene voorwaarden: Financiële bepalingen

8.1 In de overeenkomst wordt het met de opdracht gemoeide honorarium van SPRAWDesign  vastgelegd.

 

8.2 Het honorarium van SPRAWDesign , zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt ___(per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden) aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en SPRAWDesign  hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever en SPRAWDesign  verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting in rekening gebracht.

 

8.3 SPRAWDesign  behoudt zich het recht voor om, in geval van een met Opdrachtgever afgesloten overeenkomst in abonnementsvorm, jaarlijks het honorarium te verhogen met het voor dat jaar van toepassing zijnde indexcijfer. Ook behoudt SPRAWDesign  zich het recht voor om op basis van ontwikkelingen in de markt, stijgende kosten of anderszins zijn honorarium aan te passen. In de in de vorige zin van toepassing zijnde gevallen, verplicht SPRAWDesign  zich om Opdrachtgever vooraf hierover te informeren, uiterlijk 1 maand voordat genoemde wijzigingen van kracht worden.

 

8.4 Opdrachtgever betaalt de kosten op declaratie van SPRAWDesign . De betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum.

 

8.5 Verricht Opdrachtgever de verschuldigde betaling niet binnen de overeengekomen termijn en is de vertraging niet het gevolg van een aan de SPRAWDesign  toe te rekenen omstandigheid, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan SPRAWDesign  aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijke rentepercentage met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.

 

8.6 Alle door SPRAWDesign  in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten om tot voldoening van haar declaratie te geraken, komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

8.7 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van SPRAWDesign  daartoe aanleiding geeft, is SPRAWDesign  gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld overgaat tot vooruitbetaling of (aanvullende) zekerheid stelt in een door SPRAWDesign  te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat vooruit te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is SPRAWDesign  gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan SPRAWDesign  uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

8.8 Wanneer Opdrachtgever na opdrachtverlening de opdracht annuleert, wordt 30% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Indien de werkzaamheden van SPRAWDesign  reeds zijn gestart ten tijde van de annulering door Opdrachtgever, worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht en verhoogt met 30% van het resterende offertebedrag.

 

Artikel 9. Algemene voorwaarden: Leveringstermijn

9.1 SPRAWDesign voert de opdracht uit conform het overeengekomen tijdschema. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel indien dit uit de aard van de opdracht voortvloeit, betreffen de termijnen in het overeengekomen tijdschema geen fatale termijnen.

 

Artikel 10. Algemene voorwaarden: Aansprakelijkheid

10.1 SPRAWDesign  is jegens Opdrachtgever aansprakelijk:

  1. indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming én
  2. de opdrachtgever SPRAWDesign schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij SPRAWDesign heeft gesommeerd om de tekortkoming, waarvoor zij aansprakelijk is, binnen een redelijke termijn te herstellen of de uit die tekortkoming voortvloeiende schade te beperken of op te heffen én
  3. SPRAWDesign aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.

 

10.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van SPRAWDesign , is SPRAWDesign  voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, dan wel in geval van een eenmalige opdracht, tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van SPRAWDesign  sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

 

10.3 Opdrachtgever vrijwaart SPRAWDesign  voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan SPRAWDesign  onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van SPRAWDesign .

 

Artikel 11: Algemene voorwaarden: Opzegging

11.1 Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een termijn van 1 maand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 

11.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft SPRAWDesign  recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan SPRAWDesign  zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

 

11.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SPRAWDesign , zal SPRAWDesign  in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

11.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor SPRAWDesign  extra kosten met zich meebrengt, is opdrachtgever verplicht deze aan SPRAWDesign  te betalen met inachtneming van hetgeen is gesteld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 12. Algemene voorwaarden: Wijziging algemene voorwaarden

12.1 SPRAWDesign  is bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De door SPRAWDesign  gewijzigde Algemene voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan SPRAWDesign  te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst binnen de termijn van dertig dagen op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde algemene voorwaarden krachtens het bepaalde in dat artikel van toepassing zouden worden.

 

Artikel 13. Algemene voorwaarden: Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen SPRAWDesign  en Opdrachtgever, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen SPRAWDesign  is gevestigd. SPRAWDesign  heeft het recht een geschil, in afwijking van het voorgaande, voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.

 

13.2 Op de overeenkomst tussen SPRAWDesign  en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

 

Op deze en toekomstige overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van SPRAWDesign, die u hierbij aantreft, van toepassing. Door ondertekening van deze overeenkomst bevestigt u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en de toepasselijkheid daarvan te erkennen.

 

 

Voorwaarden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: