Archief van
Auteur: SPRAWDesign

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SPRAWDesign per 30-01-2018

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

SPRAWDesign de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;

Overeenkomst: de afspraken die tussen opdrachtgever en SPRAWDesign zijn gemaakt over het verrichten door SPRAWDesign van werkzaamheden voor Opdrachtgever.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen SPRAWDesign  en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtgever aan SPRAWDesign  opgedragen of op te dragen werkzaamheden, daaronder begrepen een door SPRAWDesign  aan Opdrachtgever gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden.

 

2.2 Eventuele opdracht- of andere voorwaarden van Opdrachtgever blijven buiten toepassing, tenzij daarover tussen partijen andere afspraken zijn gemaakt en schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 3. Het tot stand komen van overeenkomsten

3.1 De overeenkomst met SPRAWDesign  komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever getekende offerte of opdrachtbevestiging door SPRAWDesign  retour is ontvangen of op het moment dat door Opdrachtgever op een andere wijze, doch uitsluitend schriftelijk, haar aanvaarding kenbaar maakt.

 

Artikel 4. Algemene verplichtingen van SPRAWDesign

4.1 SPRAWDesign  zal haar diensten naar beste weten en kunnen verrichten en Opdrachtgever onafhankelijk in een vertrouwenspositie ter zijde staan.

 

4.2 SPRAWDesign  houdt Opdrachtgever periodiek op de hoogte van de uitvoering van de opdracht en de voortgang daarin. Verder informeert SPRAWDesign  Opdrachtgever over eventuele veranderingen omtrent de financiële aspecten van de opdracht en over eventuele overeenkomsten die SPRAWDesign  ter vervulling van de opdracht met derden heeft gesloten.

 

4.3 SPRAWDesign  houdt van de opdracht een dossier bij. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, zal SPRAWDesign  de bescheiden die zij van Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden heeft ontvangen aan deze retourneren.

 

Artikel 5. Verplichtingen van opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever zal SPRAWDesign  op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is en is gehouden om bescheiden, welke SPRAWDesign  overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht betrekking heeft, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan SPRAWDesign  ter beschikking te stellen.

 

5.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan SPRAWDesign  ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 

 

 

 

Artikel 6.  Algemene voorwaarden: Geheimhouding

6.1 SPRAWDesign  en Opdrachtgever zijn niet gerechtigd de informatie die aan hen door de wederpartij ter beschikking is gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

 

6.2 Tenzij daartoe door SPRAWDesign  voorafgaande schriftelijk toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud alle al dan niet schriftelijke uitingen van SPRAWDesign , die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van deze bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

 

6.3 SPRAWDesign  en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

 

Artikel 7.  Algemene voorwaarden: Intellectueel eigendom

7.1 SPRAWDesign  behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

 

7.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 7.1 beschreven producten, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 

Artikel 8. Algemene voorwaarden: Financiële bepalingen

8.1 In de overeenkomst wordt het met de opdracht gemoeide honorarium van SPRAWDesign  vastgelegd.

 

8.2 Het honorarium van SPRAWDesign , zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt ___(per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden) aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en SPRAWDesign  hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever en SPRAWDesign  verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting in rekening gebracht.

 

8.3 SPRAWDesign  behoudt zich het recht voor om, in geval van een met Opdrachtgever afgesloten overeenkomst in abonnementsvorm, jaarlijks het honorarium te verhogen met het voor dat jaar van toepassing zijnde indexcijfer. Ook behoudt SPRAWDesign  zich het recht voor om op basis van ontwikkelingen in de markt, stijgende kosten of anderszins zijn honorarium aan te passen. In de in de vorige zin van toepassing zijnde gevallen, verplicht SPRAWDesign  zich om Opdrachtgever vooraf hierover te informeren, uiterlijk 1 maand voordat genoemde wijzigingen van kracht worden.

 

8.4 Opdrachtgever betaalt de kosten op declaratie van SPRAWDesign . De betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum.

 

8.5 Verricht Opdrachtgever de verschuldigde betaling niet binnen de overeengekomen termijn en is de vertraging niet het gevolg van een aan de SPRAWDesign  toe te rekenen omstandigheid, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan SPRAWDesign  aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijke rentepercentage met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.

 

8.6 Alle door SPRAWDesign  in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten om tot voldoening van haar declaratie te geraken, komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

8.7 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van SPRAWDesign  daartoe aanleiding geeft, is SPRAWDesign  gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld overgaat tot vooruitbetaling of (aanvullende) zekerheid stelt in een door SPRAWDesign  te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat vooruit te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is SPRAWDesign  gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan SPRAWDesign  uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

8.8 Wanneer Opdrachtgever na opdrachtverlening de opdracht annuleert, wordt 30% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Indien de werkzaamheden van SPRAWDesign  reeds zijn gestart ten tijde van de annulering door Opdrachtgever, worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht en verhoogt met 30% van het resterende offertebedrag.

 

Artikel 9. Algemene voorwaarden: Leveringstermijn

9.1 SPRAWDesign voert de opdracht uit conform het overeengekomen tijdschema. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel indien dit uit de aard van de opdracht voortvloeit, betreffen de termijnen in het overeengekomen tijdschema geen fatale termijnen.

 

Artikel 10. Algemene voorwaarden: Aansprakelijkheid

10.1 SPRAWDesign  is jegens Opdrachtgever aansprakelijk:

 1. indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming én
 2. de opdrachtgever SPRAWDesign schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij SPRAWDesign heeft gesommeerd om de tekortkoming, waarvoor zij aansprakelijk is, binnen een redelijke termijn te herstellen of de uit die tekortkoming voortvloeiende schade te beperken of op te heffen én
 3. SPRAWDesign aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.

 

10.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van SPRAWDesign , is SPRAWDesign  voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, dan wel in geval van een eenmalige opdracht, tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van SPRAWDesign  sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

 

10.3 Opdrachtgever vrijwaart SPRAWDesign  voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan SPRAWDesign  onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van SPRAWDesign .

 

Artikel 11: Algemene voorwaarden: Opzegging

11.1 Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een termijn van 1 maand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 

11.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft SPRAWDesign  recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan SPRAWDesign  zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

 

11.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SPRAWDesign , zal SPRAWDesign  in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

11.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor SPRAWDesign  extra kosten met zich meebrengt, is opdrachtgever verplicht deze aan SPRAWDesign  te betalen met inachtneming van hetgeen is gesteld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 12. Algemene voorwaarden: Wijziging algemene voorwaarden

12.1 SPRAWDesign  is bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De door SPRAWDesign  gewijzigde Algemene voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan SPRAWDesign  te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst binnen de termijn van dertig dagen op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde algemene voorwaarden krachtens het bepaalde in dat artikel van toepassing zouden worden.

 

Artikel 13. Algemene voorwaarden: Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen SPRAWDesign  en Opdrachtgever, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen SPRAWDesign  is gevestigd. SPRAWDesign  heeft het recht een geschil, in afwijking van het voorgaande, voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.

 

13.2 Op de overeenkomst tussen SPRAWDesign  en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

 

Op deze en toekomstige overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van SPRAWDesign, die u hierbij aantreft, van toepassing. Door ondertekening van deze overeenkomst bevestigt u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en de toepasselijkheid daarvan te erkennen.

 

 

Voorwaarden

Handige tips

Handige tips

Belangrijke Tips voor u op een rijtje

Foto vastgeplakt aan het glas? Hier een tip van de fotograaf!

 1. Leg uw foto met het glas in een bak met lauw water van ongeveer 30 graden, even laat dit even staan.
  Je ziet hem zo onbeschadigd los komen. Niet over de foto wrijven! Aan de lucht laten drogen.
  Het papier kan nadien iets opkrullen, maar is tussen 2 zware gewichten weer vlak te krijgen.
  Maak daarna een digitale kopie indien mogelijk.
  De reden dat het met water lukt, is dat de gelatine-laag zacht wordt in water en zo los komt van het glas.
  Niet aan trekken maar laat het water zijn werk doen.
  Geduld dus en wachten tot alle watervlekken weg zijn.
  Bij kleuren foto’s worden de kleuren raar, maar na drogen is alles weer normaal..

  Gelijmde foto’s uit een album

 2. Scan eerst de foto’s voor je probeert om ze los te maken, dan heb je er toch nog een digitale kopie van als het mis gaat.
  Met die digitale kopie kan je nieuwe afdrukken laten maken, het beste is dan om even je foto’s te laten verbeteren voor het best mogelijke resultaat.
  Je kan er dan zelfs een digitaal foto album mee samenstellen.
  Of je de foto’s los krijgt, en welke methode je daarvoor moet toepassen zal afhangen van de gebruikte lijm.

  Hoe maak je een foto van een foto?

 3. Je hebt het allemaal wel eens: een mooie foto die je snel en eenvoudig digitaal wilt krijgen.
  Maar een scanner heb je zo snel niet bij de hand.
  Wat is er dan sneller dan even een foto van de foto te maken?
  Maar zo simpel is het helaas niet.

  Digitale camera Met een goede digitale camera is het maken van een foto van foto nog eenvoudiger.
  Met name doordat de belichting dan beter ingesteld kan worden.
  In de handleiding van je digitale camera kun je zien welke stand je het beste kan gebruiken om te fotograferen zonder flitser.

  Flitser Ook met wat donkerder weer is er voor niet-spiegelende foto’s of documenten een oplossing.
  Gebruik hiervoor de ingebouwde flitser van de camera.Zorg bij glanzend materiaal wel dat de flits niet direct terug in de lens kan reflecteren.Je moet in zo’n geval de camera niet recht boven de foto hangen, maar een kleine hoek gebruiken.Glanzende foto’s Een probleem is wel dat glanzende foto’s reflecteren en dat geeft soms onverwachte effecten.
  Voor je het weet zie je jezelf, de lucht of de lamp weerspiegeld in de digitale opname.
  Let daarop bij het maken van de foto van je foto.

  Foto van foto met speciale opstelling Wil je echt heel netjes een foto van foto maken, dan kun je een speciale opstelling maken.
  Gebruik dan klemmen en ontspiegelend glas om een opstelling te maken waarbij je de foto netjes recht voor de camera krijgt.
  Wanneer je van een hele serie foto’s een foto moet maken, is dat de moeite waard.

  (bron: https://www.wilmakarels.nl/gratis-fotos-bewerken/foto-van-foto.php)

  Foto’s uitvergroten

 4. Je kunt een foto uitvergroten door deze uit te rekken tot het gewenste formaat dit gaat altijd te koste van de kwaliteit van de foto.
  Het is moeilijk te zeggen hoeveel kwaliteitsverlies je zal hebben, omdat het van veel factoren af hangt.
  Is je foto zwart/wit of kleur? Wat is de kwaliteit van de originele foto? Tot hoe groot wil je de foto uitvergroten? Wil je de foto gebruiken voor op je website of voor drukwerk?


 

Prijzen

Prijzen

Het bewerken van een foto kost veel tijd, en is afhankelijk van hoe de kwaliteit van de foto’s zijn.
Om goed te kunnen bepalen hoeveel werk ik met een foto heb is het belangrijk dat ik een proefstukje kan maken (zie bij belangrijke informatie).
Wat precies de bewerkingen inhouden kunt u terug vinden op de website, zo weet u precies wat alles is.


Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

 

Foto herstel

Foto Herstellen (krassen, vlekken, ontbrekende stukken) Vanaf €22,50
Fotomontage Vanaf €10,00
Foto Retoucheren Vanaf €10,00
Foto bewerken in o.a een file Vanaf €9,50
Foto aanpassen (belichting, kleur, scherpte) Vanaf €5,00

Webdesign

Website 4 pagina’s responsive Vanaf €300,00
Wordpress responsive Vanaf €100,00
Onderhoud van de website per kwartier Vanaf €9,50
Dit is zonder verplichtingen.
Ontwerpen van Logo , visitekaartjes Vanaf €18,50

Computer reparaties

Onderzoekskosten zijn altijd €30,50, bij reparaties of werkzaamheden die hoger uitvallen dan de €30,50
( bij een minimum van €60,50 ) vervallen de onderzoekskosten.
Bijv. U heeft onderzoekskosten gehad van €30,50 en de reparatie kost €60,50 dan vervalt de €30,50 en betaald u alleen €60,50.

Installatie / herinstallatie van Windows

Volledige installatie van Windows 10 of andere versie, €60,50
legale key door u aangeleverd, met aanvullende programma’s zoals antivirus, PDF reader, Flash en drivers en eventuele aanvullende software door u aangeleverd, zoals Office en andere betaalde programma’s.

Legale Key Windows 10 Home Vanaf €55,00

Installeren van nieuwe extra HDD of geheugen. €24,50
Inbouw netwerk, videokaart of draadloos internet €12,50
Inbouw van CD/DVD/Blu-Ray speler of brander €12,50
Terug zetten van gewiste data Vanaf €60,50 Dit is een poging tot en er kunnen geen garanties gegeven worden.
Ligt aan hoever de HDD gewist e/o beschadigd is.

Back-ups maken Vanaf €60,50
Uurloon bijv. bij softwarematig schoonmaken €30,50

Reparaties bij u thuis

Reparatie van uw pc de kosten zijn altijd excl. Materiaal.
U betaald sowieso de onderzoekskosten, mocht de reparatie hoger zijn dan €60,50 vervalt de €30,50 onderzoekskosten en betaald u alleen de reparatiekosten.

Prijsopgave

 

Foto retoucheren

Foto retoucheren

Retoucheren wat is dat?

retoucheren wat is dat precies?
Hier kunt u lezen wat dat precies inhoud

 


Wat houd het in?

Een foto retoucheren houd in dat de onzuiverheden in een foto worden weggehaald.
Bijv. U heeft vervelende vlekjes in u gezicht en u wilt deze liever niet op de foto, dan kunnen we die weg halen voor u.
Dit kan bij alle dingen wat u liever niet op de foto heeft.
Hieronder ziet u een voorbeeld van een koe, op de ene foto heeft hij een label in zijn oor, bij zijn oog vliegen en viezigheid.
Bij de tweede foto heb ik deze weg gehaald.

 

 


Kijk voor een grotere foto in de galerij.

Fotomontage

Fotomontage

Fotomontage wat is dat?

Fotomontage wat is dat precies?
Hier kunt u lezen wat dat precies inhoud

 


Wat houd het in?

Fotomontage is een fotobewerking waarbij je van een detail uit een foto verwerkt in een andere foto.
Zo kan je bijv. een foto hebben waar jezelf heel mooi opstaat maar de achtergrond totaal niet is wat je wilde.
Dan kunnen we je dus bewerken en ervoor zorgen dat de achtergrond die je wenst er zal komen.
Zo voegen we foto’s samen tot een geheel.

 

 


Kijk in de galerij voor grotere foto’s

 

 


Foto herstellen

Foto herstellen

Foto Herstellen

Foto herstellen wat houd dat precies in?
Hier kunt u lezen wat dat precies inhoud

 


Wat houd het in?

U oude foto’s worden in gescand en op de computer gesaved zodat we ze digitaal kunnen bewerken.
Stap voor stap gaat SPRAWDesign de foto bewerken zodat de foto weer nieuw word en de details weer zichtbaar worden.
Het kost veel tijd om een foto helemaal te herstellen, we doen dit met zorg.
Door de toegepaste technieken is het eindresultaat erg mooi, toch kunnen we niet voor elke foto de garantie geven of deze weer helemaal de oude zal worden omdat verdwenen details voor ons in sommige gevallen erg moeilijk terug te halen zijn.
We maken van uw oude gekreukelde of vale foto’s weer nieuwe.
Zo kunt u de herinneringen blijven koesteren.

 

 


Kijk in de galerij voor een grotere foto